1. విజయనగరంలో చారిత్రక చిహ్నం తొలగింపుపై దుమారం  ఈనాడు
  2. విజయనగరంలో చారిత్రక మూడు లాంతర్ల స్తంభం కూల్చివేత  Telugu News - Samayam
  3. Google వార్తలులో పూర్తి కవరేజిని చూడండి
విజయనగరం నగరపాలక సంస్థ పరిధిలోని చారిత్రాత్మక చిహ్నం ‘మూడు లాంతర్ల’ను తొలగించడం తీవ్ర దుమారం రేపింది. చారిత్రక చిహ్నం తొలగించడాన్ని.. చారిత్రక చిహ్నం తొలగింపుపై దుమారంవిజయనగరం నగరపాలక సంస్థ పరిధిలోని చారిత్రాత్మక చిహ్నం ‘మూడు లాంతర్ల’ను తొలగించడం తీవ్ర దుమారం రేపింది. చారిత్రక చిహ్నం తొలగించడాన్ని..

చారిత్రక చిహ్నం తొలగింపుపై దుమారం

news: మూడు ప్రధాన రహదారుల కలిసే చోట హరికేన్ లాంతర్ల స్తంభాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. స్తంభంపై జాతీయ చిహ్నం మూడు సింహాలు ఉన్నాయి.. రాత్రి సమయంలో ప్రయాణికులకు రోడ్డు కనిపించేందుకు రాజుల కాలంలో మూడు లాంతర్ల స్తంభాన్ని నిర్మించారు. news: మూడు ప్రధాన రహదారుల కలిసే చోట హరికేన్ లాంతర్ల స్తంభాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. స్తంభంపై జాతీయ చిహ్నం మూడు సింహాలు ఉన్నాయి.. రాత్రి సమయంలో ప్రయాణికులకు రోడ్డు కనిపించేందుకు రాజుల కాలంలో మూడు లాంతర్ల స్తంభాన్ని నిర్మించారు.