ఇది గమనించారా? గ్యాస్ రాయితీకి కోత పెట్టేశారు..! -  NTV TeluguGoogle వార్తలులో పూర్తి కవరేజిని చూడండి
government will not be paying subsidy into the accounts of domes tic LPG customersgovernment will not be paying subsidy into the accounts of domes tic LPG customers

ఇది గమనించారా? గ్యాస్ రాయితీకి కోత పెట్టేశారు..! -

వంటగ్యాస్‌ సిలిండర్ల వినియోగదారులకు రాయితీ సొమ్మును కేంద్రం నిలిపివేసింది. గృహ అవసరాల సిలిండరు పంపిణీ సందర్భంగా వినియోగదారులకు కేంద్రం కొంత రాయితీని వంటగ్యాస్‌ సిలిండర్లకు రాయితీ కోత!వంటగ్యాస్‌ సిలిండర్ల వినియోగదారులకు రాయితీ సొమ్మును కేంద్రం నిలిపివేసింది. గృహ అవసరాల సిలిండరు పంపిణీ సందర్భంగా వినియోగదారులకు కేంద్రం కొంత రాయితీని

వంటగ్యాస్‌ సిలిండర్లకు రాయితీ కోత!